پروتز متکی بر ایمپلنت یا اور دنچر

اور دنچر چیست؟

زمانیکه بیمار در نواحی خلفی و یا انتهایی فک فاقد استخوان کافی باشد ، میتوان با استفاده از استخوان چانه با قرار دادن۲ یا ۳ ایمپلنت ، کل پروتز بیمار را به صورت نیمه ثابت روی آن قرار داد و بیمار بدون هیچگونه جابه جایی پروتز فکین، امکان خوردن تمام غذاها و لذت احساس دندان طبیعی را خواهد داشت

 

 

 

ارسال دیدگاه