ازدست دادن دندان، پروتزو درمان دندانپزشکی مردان سوئدی

از-دست-دادن-دندان-پروتز-و-درمان-دندانپزشکی-مردان-سوئدی

از دست دادن دندان، پروتز و گرایش به درمان دندانپزشکی در گروهی از مردان سوئدی

تاریخچه دندانپزشکی، وضعیت دندانی، نیاز به درمان پروتز و گرایش به درمانهای دندانپزشکی در389 مرد 21 تا 54 ساله مورد مطالعه قرار گرفت. مردان از میان گروهی که در جنوب سوئد دوره بازآموزی جنگی می دیدند برگزیده شدند. 1% از مزدان بی دندان بودند، در حدود 3% دارای دست دندان کامل در یک یا دو فک بودند و در صدی برابر دست دندان پارسیل داشتند. تقریبا3% از مردان پل ثابت در ماگزیلا و 2% در مندیبل داشتند. از دست رفتن دندانها به ترتیب فراوانی در بخش مولرمندیبل و بخش مولر ماگزیلا دیده شد. به وسیله یک شاخص درباره وضعیت دندانی، در حدود 8% از مردان به طور جدی نیازمند درمان پروتز برای زیبایی و یا بهبود اکلوژن بودند. سن،جای تولد،سطح آموزش و عادت به سیگار در میان عواملی قرار داشتند که با وضعیت دندانی مربوط دانسته می شدند. 70% از مزدان گزارش کردند که سالی یکبار به دندانپزشکی می روند در حالیکه 10% به ندرت و یا هرگز چنین کاری کرده بودند. گرایش به درمانهای دندانپزشکی با مکان تولد ، شمار برادرها و خواهرها، بی دندانی و نیاز به درمان پروتز در میان دیگر عوامل دخیل ، دارای ارتباط بیشتری بود.

ارسال دیدگاه