شیوع دست دندانهای متحرک و بی دندانی در جمعیت بالغ سوئدی

شیوع-دست-دندانهای-متحرک-و-بی-دندانی-در-جمعیت-بالغ-سوئدی

شیوع دست دندانهای متحرک و بی دندانی در جمعیت بالغ سوئدی

در 3 ناحیه جغرافیای شهر، حومه شهر و روستای بخش میانی سوئد 20333 شخص بالغ در مورد داشتن دست دندان و بی دندانی تحت معاینه بالینی قرارگرفتند.3/0 3% دارای یکی از گونه های دست دندان متحرک بودند و 1% بی دندان بودند ولی دست دندان نداشتند. دست دندان های متحرک به میزان چشمگیری در میان زنان شایعتر بود از مردان درباره دست دندانهای کامل هر دو فک این اختلاف جنسی مشخص تر نیز بود. شیوع دست دندان متحرک در ناحیه روستایی در بالاترین و در حومه شهر در پایین ترین میزان بود. این یافته با این حال می تواند نسبتا به واسطه گوناگونی توزیع سنی در میان این نواحی مورد بررسی ، توضیح داده شود.

ارسال دیدگاه