بی دندانی و الگوهای مراقبتی در انگلستان و ولز

بی-دندانی-و-الگوهای-مراقبتی-در-انگلستان-و-ولز

بی دندانی و الگوهای مراقبتی (مراجعه به دندانپزشک) در انگلستان و ولز در 1968 تا 1977

مقایسه ای میان بررسی ها و مطالعه 1968 بهداشت دندانی بالغین در انگلستان و ولز کاهشی در نسبت جمعیت بی دندان را از 8/36% به 1/30% نشان می دهد. نسبت بهبود میزان مراجعه اخیرتر و منظم به دندانپزشک افزایش یافته است . بهبود مطلق در گروه های سنی میانه و کسانیکه از اقشار بالاتر اجتماعی بودند، بیشترین میزان را داشت افزایشی در نسبت کسانیکه تعدادی از دندانهای خود را دارا بودند و برای چکاپهای منظم مراجعه می کردند به چشم می خورد. نزدیک به 75% جمعیت دندان دار هر سال به دندانپزشک مراجعه می کردند و این امر فرصتی برای پیشگیری و آموزش بیماران برای بهبود بهداشت دندانی ملی را بیش از پیش فراهم می سازد. نتایج، تغییری چشمگیر را در اوضاع از نخستین بررسی دولتی در 1968 نشان داد. اخیرا تاکید شده است که باید بررسی دیگری درباره بهداشت دندان بالغین در انگلستان و ولز انجام گیرد . این امر امکان اثبات یافته های گزارش شده در این مقاله را مهیا ساخته، فرصتی برای پژوهش تغییرات ممکن را در دیگر نواحی بهداشت دهان و دندان فراهم می کند.

 

ارسال دیدگاه