Apr 24,2018

تفاوت بریج و ایمپلنت چیست ؟

بازدید 24
مقایسه ی-پروتز-ثابت-و-متحرک-حمایت-شونده-با-ایمپلنت
Feb 28,2017

مقایسه ی پروتز ثابت و متحرک حمایت شونده با ایمپلنت

بازدید 145
معایب-اوردنچرهای-متکی-بر-ایمپلنت
Feb 28,2017

معایب اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 131
مزایای-اوردنچرهای-متکی-بر-ایمپلنت
Feb 28,2017

مزایای اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 71
نسبت -تاج-به-ریشه-دندان-ایمپلنت
Feb 28,2017

نسبت تاج به ریشه دندان

بازدید 63
عوارض -پروتز-ثابت-در-مقابل-اوردنچر-ایمپلنت
Feb 28,2017

عوارض پروتز ثابت در مقابل اوردنچر

بازدید 84
طبقه بندی-حرکات-پروتز-جهت-ایمپلنت
Feb 28,2017

طبقه بندی حرکات پروتز جهت ایمپلنت

بازدید 17
Feb 28,2017

حرکات اوردنچر

بازدید 39
-جایگذاری-ایمپلنت-در-ماگزیلا-(فک بالا)
Feb 28,2017

جایگذاری ایمپلنت در ماگزیلا(فک بالا)

بازدید 39
توضیحی-درباره-معایب-اوردنچر-متکی-بر-ایمپلنت
Feb 28,2017

توضیحی درباره معایب اوردنچر متکی بر ایمپلنت

بازدید 204
پروتزهای-ایمپلنت-و-متحرک-ایمپلنت
Feb 28,2017

پروتز های ایمپلنت و متحرک

بازدید 27
بافت-حمایت-شونده-توسط-پروتز-دندان- یا-اوردنچر-ایمپلنت
Feb 28,2017

بافت حمایت شونده توسط پروتز دندان یا اوردنچر

بازدید 37