عوارض-استفاده-از-پیچ-در-دندانپزشکی
Oct 05,2017

عوارض استفاده از پیچ در دندانپزشکی

بازدید 86
عوارض-درمان-ایمپلنت-تک-دندان
Aug 24,2017

عوارض درمان ایمپلنت تک دندان

بازدید 67
شکستگی-پروتز-ناشی-از-خستگی
Jul 30,2017

شکستگی پروتز ناشی از خستگی

بازدید 87
شکستگی-پروتز-و-قطعات-پروتزی
Jul 30,2017

شکستگی پروتز و قطعات پروتزی

بازدید 77
شکست-پروتز-ناشی-از-بارگذاری-اولیه
Jul 30,2017

شکست پروتز ناشی از بارگذاری اولیه

بازدید 11
نگهداری-ایمپلنتهای-دندانی
Mar 04,2017

نگهداری ایمپلنت های دندانی

بازدید 8
نامگذاری-شکستهای-ایمپلنت
Mar 04,2017

نامگذاری شکست های ایمپلنت

بازدید 20
موقعیت-ایمپلنت-و-پروتز-بعد-از-جایگذاری
Mar 04,2017

موقعیت ایمپلنت و پروتز بعد از جایگذاری

بازدید 25
مشکلات-شکست-در-دندانپزشکی-ایمپلنت
Mar 04,2017

مشکلات شکست در دندانپزشکی ایمپلنت

بازدید 15
ماگزیلای-قدامی-بی-دندان-ایمپلنت
Mar 04,2017

ماگزیلای قدامی بی دندان

بازدید 30
لقی-دندان-ناشی-از-حرکت-ایمپلنت
Mar 04,2017

لقی دندان ناشی از حرکت ایمپلنت

بازدید 24
لقی-ایمپلنت-ناشی-از-حرکت-دندان
Mar 04,2017

لقی ایمپلنت ناشی از حرکت دندان

بازدید 37