نتیجه-گیری-مفاهیم
Nov 04,2017

نتیجه گیری مفاهیم

بازدید 112
میدازولام -چیست
Nov 04,2017

میدازولام چیست

بازدید 101
مپریدین-چیست
Nov 04,2017

مپریدین چیست

بازدید 349
کلرال-هیدرات-چیست
Nov 04,2017

کلرال هیدرات چیست

بازدید 103
فنتانیل-چیست
Nov 04,2017

فنتانیل (Sublimaze) چیست

بازدید 35
فلومازنیل-Romazicon-چیست
Nov 02,2017

فلومازنیل (Romazicon) چیست

بازدید 69
روش-های-تجویز-دارو-برای-کودک
Nov 02,2017

روش های تجویز دارو برای کودک

بازدید 27
دیگر-داروهای-آرام-بخش-خواب آور
Nov 01,2017

دیگر داروهای آرام بخش – خواب آور

بازدید 27
دیفن-هیدرامین-(بنادریل)
Nov 01,2017

دیفن هیدرامین (بنادریل)

بازدید 31
دیازپام-(والیوم)
Nov 01,2017

دیازپام (والیوم)

بازدید 34
داروهای-و-مواد-مورد-استفاده-برای-آرام-بخشی
Oct 31,2017

داروهای و مواد مورد استفاده برای آرام بخشی

بازدید 17
ترکیب-روش-ها-و-داروها
Oct 31,2017

ترکیب روش ها و داروها

بازدید 6