دسامبر 9, 2021
علل شایع از دست دادن و آسیب دندان

علل رایج در از دست دادن دندان چیست؟

علل شایع از دست دادن و آسیب دندان ضربه به صورت و آسیب های دندانی موضوع خنده داری نیست.
نوامبر 11, 2021
درمان اورژانسی دندانپزشکی

چه مواقعی شرایط اورژانسی دهان و دندان به حساب می آید؟

شرایط اورژانسی دندانپزشکی چه موقع‌ست؟ اکثر خدمات دندانپزشکی را می توان از قبل در طول قرارهای منظم برنامه ریزی کرد.